Algemene Voorwaarden - biercadeaus.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden biercadeaus.nl

1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkopen, welke tot stand komen via de website van biercadeaus.nl, gevestigd te Beilen , hierna te noemen biercadeaus.nl.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “Koper”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de Koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfinstelling zal deze ook worden aangeduid als “Koper”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in de algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de Koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasbaarheid ervan.
6. Het mogelijk n.v.t. zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Wet Koop Op Afstand
De wet “Wet Koop Op Afstand” is toepasbaar op de Algemene Voorwaarden. Verpakking artikel kan afwijken van foto’s die wij gebruiken in onze webshop. Verpakkingslijnen van merkartikelen veranderen vaak! Ten alle tijde heeft u als consument natuurlijk recht op een deugdelijk artiklel!

3. Aanbod en Overeenkomst
1. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt tot het doen van een aanbod. biercadeaus.nl is op geen enkele wijze hieraan gehouden, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Een aanbod van Koper als genoemd in artikel 3.1. wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheden: 1. De Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven telefonisch een bepaald artikel te willen verkrijgen. 2. Een offerte is door Koper schriftelijk, danwel per telefonisch, akkoord bevonden en door biercadeaus.nl verkrijgen ingeval door biercadeaus.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. 3. De Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daardoor geŽigende invulscherm van de webwinkel en de desbetreffende data aan biercadeaus.nl elektronische weg verzonden.
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging is verstuurd vanuit biercadeaus.nl. Deze orderbevestiging kan worden verstuurd per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. In geval van bestelling via internet wordt een automatisch gegenereerde orderbevestigingsmail verzonden op het door Koper opgegeven e-mailadres. Koper is verantwoordelijk voor het juist opgegeven van dit e-mailadres. Deze overeenkomst kan tevens worden herroepen door biercadeaus.nl in geval Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
4. Alle inlichtingen die biercadeaus.nl presenteert, zoals afbeeldingen, productomschrijvingen, mondelingen mededelingen, opgaven of dergelijke inlichtingen met betrekking tot informatievoering over producten en het aanbod, worden zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd. biercadeaus.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven inlichtingen in overeenstemming zijn. Aan deze inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoedingen en/of ontbinding.

Alle eigengemaakte cadeaus die biercadeaus.nl presenteert, zoals afbeeldingen, productomschrijvingen etc worden zo nauwkeurig mogelijk getoond. 

Onze eigengemaakte cadeaus zijn vaak voorzien van diverse leuke verwante gadgets. Wanneer een gadget niet voorradig is wordt door ons hiervoor een passend alternatief gezocht. 

Hiermee voorkomen wij dat orders vertraging oplopen. 

4. Bestellen


 1. Via de website kunnen consumenten gemakkelijk betalen per vooruitbetalen middels iDeal, Bancontact Mister Cash, Sofort banking en CreditCard (VISA & Mastercard).

Betalen met CreditCard (Visa & Mastercard) is mogelijk via onze fast Check-Out.

Daarnaast is het bij ons mogelijk om je bestelling achteraf te betalen. (Billink)


 2. Wanneer biercadeaus.nl om wat voor reden dan ook betalingen niet correct of onvolledig heeft verkregen, behoudt biercadeaus.nl het recht om de volledige bestelling niet uit te leveren. Derhalve worden niet betaalde orders daarom niet door ons verwerkt. Zodra wij alsnog de betaling in goede orde hebben ontvangen wordt u bestelling door ons verwerkt. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van betalingen en betalingen volledig over te dragen aan biercadeaus.nl.
3. Bedrijven die bestellen per telefoon of per mail, kunnen betalen middels een achteraf verstuurde factuur. Voor deze mogelijkheid dient Koper (bedrijf) een geldig KvK-nummer en BTW identificatienummer over te dragen aan biercadeaus.nl.
4. Op alle door biercadeaus.nl uitgegeven facturen zijn deze algemene voorwaarde van toepassing. Het verschuldigde bedrag dient altijd binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien er na verstrijken van betalingstermijn niet betaald is door Koper, behoudt biercadeaus.nl het recht om de factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die biercadeaus.nl. als gevolg van de niet nakoming door de Koper van dienst betalingsveplichtingen, heeft moeten maken.
5. Indien voor een betaalwijze met CreditCard wordt gekozen door Koper, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van desbetreffende kaartuitgever van toepassing. biercadeaus.nl is geen partij in de relatie tussen Koper en desbetreffende kaartuitgever.
6. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is biercadeaus.nl bevoegd desbetreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere leveringen op te schorten tot het moment dat Koper aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. De betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de valuta van het land van herkomst, in dit geval Euro’s. De prijzen op de site beschrijven uitsluitend prijzen inclusief omzetbelasting, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Koper is de prijs verschuldigd die biercadeaus.nl in haar bevestiging aan hem/haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd.
3. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zolang deze actie geldt.

6. Levering en leveringstijd
1. biercadeaus.nl doet haar uiterste best om bestellingen zo snel mogelijk op de door Koper opgegeven verzendadres te bezorgen. De uiterste levertermijn is 30 dagen. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Je bestelling word, indien voorradig, wanneer je gekozen hebt spoedbestelling dezelfde dag verzonden.

Mits je op een werkdag voor 14.00 besteld! Graag wijzen wij je er op dat wij niet verzenden op zaterdag en zondag. 

NB: Onze eigengemaakte cadeaus is maatwerk.

Ook hiervoor geldt op een werkdag voor 14.00 uur besteld is dezelfde dag verzonden. (verzendmethode spoedbestelling).

Heb je kozen voor een normale bestelling dan word je order over enkele dagen bezorgd. Dit geldt tevens voor het ophalen van je order op een door jouw gekozen ophaalpunt.

Wanneer je meer dan 4 x eigengemaakte cadeaus hebt besteld, dan neemt onze klantenservice contact met jou op. In overleg met je word dan een bezorgdag gekozen.

Wat zijn de verzendkosten? Wat is de levertijd bij biercadeaus.nl ?

De verzendkosten zijn Ä4,95. Levertijd enkele werkdagen (Normale bestelling).

De verzendkosten zijn Ä6,95. Levertijd dezelfde dag verzonden mits je op een werkdag voor 14.00 uur hebt besteld. (Spoedbestelling).

Voor het bezorgen van grotere aantallen (vanaf 6 stuks eigen gemaakte cadeaupakketten) hanteren wij andere verzendkosten. Deze aantallen worden namelijk bezorgd in meerdere dozen of op een pallet geleverd.

Een meerde pakkettentoeslag bedraagt tussen de Ä25,00 – Ä35,00. Afhankelijk van de aantal dozen waarin jouw bestelling wordt verzonden.

Wij vragen voor het verzenden van jouw bestelling op een pallet een bijdrage in de werkelijke kosten.

Deze bijdrage bedraagt Ä50,00 per te verzenden pallet in Nederland. 

Voor Duitsland en Belgie zijn de verzendkosten tussen Ä7,95 – Ä9,95. Levertijd 1-3 werkdagen. Verzending DHL for you Extra.

2. Leveringen vinden uitsluitend plaats aan het door Koper opgegeven verzend- en/of bezorgadres. Koper is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van deze gegevens.

3. Leveringen biercadeaus.nl. Bestelling zwak alcoholisch uitsluitend 18 jaar en ouder. Tijdens het bestelproces dient de koper zijn leeftijd in te vullen. biercadeaus.nl beroept zich op de drank / horecawet om bestellingen aan personen jonger dan 18 jaar niet te leveren. Onze vervoerder toetst de leeftijd bij aflevering. Blijkt ontvanger jonger dan 18 jaar, dan beroept biercadeaus.nl zich op het recht van herroeping. Bezorgkosten worden in rekening gebracht bij ontvanger.
 

4. Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is biercadeaus.nl gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgelijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter biercadeaus.nl van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is biercadeaus.nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7. Retourneren, herroeping, afkoelperiode en ruiling
1. De Koper kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. 
2. Eventueel gemaakte verzendkosten bij retour zijn voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. In geval van ontbinding is Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 dagen na de ontbinding aan biercadeaus.nl terug te zenden in de staat waarin Koper het gekochte heeft ontvangen.
4. Indien Koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht binnen de gestelde termijn van 14 dagen, dan draagt biercadeaus.nl binnen 10 dagen zorg voor correcte terugbetaling van het door Koper aan biercadeaus.nl betaalde bedrag. Dit bedrag zal ten allen tijden worden ondersteund door bijbehorende creditnota welke naar het door Koper opgegeven e-mailadres wordt gezonden.

5. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

6. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

8. Uitsluiting Herroepingsrecht

 Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

 a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

 b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiŽne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

 g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 h. Kranten, tijdschriften of magazines.

i. Alle cadeaupakketten die wij na het plaatsen van uw order speciaal voor u maken. Alle artikelen van onze eigengemaakte pakketten hebben wij op voorraad. Uw cadeaupakket wordt pas gemaakt door ons, wanneer u dit pakket in onze wenshop heeft besteld.

Klachtenregeling

9. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


 8. Overmacht
1. In geval van overmacht is biercadeaus.nl niet gehouden verplichtingen jegens Koper na te komen. biercadeaus.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

3. Ondanks zorgvuldig voorraadbeheer kan het voorkomen dat een artikel achteraf niet op voorraad is. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld. Wanneer een artikel blijvend uit voorraad is krijgt u het volledig aankoopbedrag binnen 3 werkdagen teruggeboekt op uw rekening.
 
9. Privacybeleid
1. Deze webwinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze webshop. Tevens draagt biercadeaus.nl er zorg voor dat alle persoonlijke informatie dat Koper verschaft aan biercadeaus.nl vertrouwelijk wordt behandeld.
2. biercadeaus.nl gebruikt alleen gegevens  van Koper waar dit nodig is, bijvoorbeeld bij bestellingen. Gegevens van Koper worden uitsluitend gebruikt om bestellingen zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. Gegevens van Koper zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij derden betrokken worden bij de bestelling. Derden zijn tevens verplicht om de vertrouwelijkheid van desbetreffende gegevens te respecteren.
3. Deze webwinkel zal Koper alleen om de volgende gegevens vragen bij eventuele bestellingen: naam, adres (factuuradres, afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Al deze gegevens zijn nodig om bestellingen uit te voeren. Als Koper genoemde gegevens aan biercadeaus.nl moet verstrekken, gebeurt dit in een beveiligde omgeving. Tevens zullen gegevens ook alleen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.
4. Alle gegevens van Koper zullen met respect worden behandeld. biercadeaus.nl waardeert het vertrouwen dat Koper in ons stelt. Daarom zal biercadeaus.nl uiterst zorgvuldig met gegevens omgaan. Ten allen tijden worden gegevens beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze webwinkel. Wij streven ernaar dat alle inlichtingen zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde inlichtingen volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte inlichtingen tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde inlichtingen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter verstrekking van gegevens en voor jouw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen

Je hebt het recht om de inlichtingen op deze website te raadplegen, voor eigen gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van inlichtingen is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van inlichtingen kun je contact opnemen met de beheerder van de site.

Privacy Policy

Deze webwinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van onze webshop. Tevens dragen wij er zorg voor dat al jouw persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken alleen  gegevens waar dit nodig is, bijvoorbeeld bij bestellingen. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij derden betrokken worden bij je bestelling. Derden zijn tevens verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze webwinkel zal jou alleen om de volgende gegevens vragen bij eventuele bestellingen: naam, adres (factuuradres, afleveradres), e-mailadres,leeftijd, telefoonnummer en betaalgegevens. Al deze gegevens zijn nodig om je bestelling uit te voeren. Als je genoemde gegevens aan ons moet verstrekken, gebeurd dit in een beveiligde omgeving. Tevens zullen jou gegevens ook alleen in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die door je browser worden opgeslagen op je computer. Deze webwinkel gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies beheren gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het openen van de pagina’s bij biercadeaus.nl geen cookies ontvangt.

Al je gegevens zullen met respect worden behandeld. biercadeaus.nl waardeert het vertrouwen dat je in ons stelt. Daarom zullen wij uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Ten allen tijden worden je gegevens beschermd en vertrouwelijk behandeld. Voor eventuele vragen kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier. Wij regageren meestal binnen 2 werkdagen op je reactie.

0